Projekt SZKOŁA NASZYCH OCZEKIWAŃ

 

 Szkoła naszych oczekiwań  

 1. Projekt „Szkoła naszych oczekiwań " realizowany będzie w okresie od 01 .02.2017 do 31.01 .2019 r.
 2. W roku szkolnym 2016/2017 rekrutacja do projektu  obejmuje uczniów z klas drugich ZSZ i  T ( 2tgt, 2tl, 2m) i trzecich T ( 3tgt, 3tl), w roku 2017/2018 również z drugich ZSZ  i trzecich T ( obecnie 1m, 1tg, 1tl i 2tgt, 2tl)
 3. Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 2: Kadry dla gospodarki, Działanie 2.4: Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego, Poddziałanie 2.4.1: Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego – projekty konkursowe
 4. Zaplanowano udział w projekcie 74 osób w podziale na K/M: 53K, 21 M.
 5. Udział Uczestników w Projekcie jest bezpłatny. W przypadku kursów, których  końcowe  egzaminy wymagają wniesienia opłaty egzaminacyjnej, w projekcie przewidziano jednorazową opłatę. Koszty kolejnych egzaminów, w przypadku nie zdania ich za pierwszym podejściem, pokrywa uczestnik kursu
 6.  Realizacja staży/praktyk 06—08.17, 06-08.18. W ramach stażu planuje się pokrycie kosztów zakwaterowania, wyżywienia, i dojazdu do miejsca realizacji stażu/praktyki, rozliczane na podst. biletów, do wysokości biletu komunikacji publicznej .Uczestnikom zostanie wypłacone stypendium za staż/praktykę  wysokości  1731,12 zł brutto oraz zapewniana odzież robocza . Praktyka/staż będą trwały 19 dni.
 7. Warunkiem uczestnictwa w Projekcie w biurze projektu następujących dokumentów rekrutacyjnych ( do pobrania w biurze projektu - gabinet wicedyrektora):
  1. Zgłoszenia  – załącznik nr 1
  2. Deklaracji uczestnictwa w projekcie - załącznik nr 2
  3. Oświadczenia uczestnika projektu - załącznik nr 3
  4. Oświadczenia uczestnika o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku  - załącznik nr 4
 8. Planowane ścieżki uczestnictwa w  projekcie

Technik obsługi turystycznej

Technik logistyk

 

Technik żywienia i usług gastronomicznych 

Mechanik pojazdów samochodowych

liczba uczniów 16

8 w 2016/17

8 w 2017/18

liczba uczniów 28

14 w 2016/17

14 w 2017/18

liczba uczniów 18

9 w 2016/17

9 w 2017/18

liczba uczniów 12

6 w 2016/17

6 w 2017/18

 Kurs prawa jazdy kat. B

Kurs prawa jazdy kat. B

Kurs prawa jazdy kat. B

Kurs prawa jazdy kat. B

organizacji przyjęć-cateringu

obsługi wózka jezdniowego

baristy

obsługi wózka jezdniowego

animatora czasu wolnego

spedytora

kelner/barman

spawania metodą MAG-135 i

kurs wychowawcy kolonijnego

rozliczania i ewidencji czasu pracy kierowców

dietetyki i odchudzania

 

Staże zawodowe:

 

Zakład Przyrodoleczniczy Gołdap, 2 os.-2017, 2 os.-2018,

Gospodarstwo Agroturystyczne Trzy Świerki , 2 os.-2017, 2 os.-2018

Hotel Zamek Ryn 4 os.-2017, 4 os.-2018

 

Staże zawodowe:

 

Gicor Gołdap, 2 os.-2017, 2 os.-2018

Iryd Gołdap , 2 os.-2017, 2 os.-2018

JW. Giżycko, 10 os.-2017, 10 os.-2018

 

Staże zawodowe:

 

Leśny Zakątek Gołdap, 2 os.-2017, 2 os.-2018,

Restauracja Jagoda Ciechanowiec, 3 os.-2017, 3 os.-2018,

Hotel Gołębiewski Mikołajki, 4 os.-2017,4 os-2018,

 

Praktyki zawodowe:

 

Nord Ost Gołdap, 4 os.-2017,

Iryd Gołdap, 4 os-2018,

Auto- Części Gołdap . 2 os.-2017, 2 os.-2018,

 

 

 

Zasady rekrutacji

 

 1. Rekrutacja prowadzona będzie od 01.02.2017 do 20. 02.2017 r. oraz od 01.09.2014 do 20.09.2017 r.
 2. W przypadku małej liczby zgłoszeń możliwe jest przedłużenie okresu rekrutacji lub rekrutacja dodatkowa. Decyzję tę podejmuje Kierownik Projektu.
 3. Zgodnie z § 3 pkt. 2 jednym z warunków uczestnictwa w projekcie jest dostarczenie kompletnych dokumentów rekrutacyjnych do Biura Projektu (dokumenty do pobrania w w/w miejscu wraz z załącznikami )


Kwalifikacja uczestników

 

 1. Weryfikacji formalnej zgłoszeń i wyboru Uczestników projektu dokona komisja rekrutacyjna w składzie: Kierownik  Projektu  i Asystent Kierownika Projektu, wychowawcy klas.
 2. Kwalifikacja na zaplanowane w Projekcie  działania będzie zgodna z przeprowadzoną diagnozą potrzeb Uczestnika .
 3. Pierwszeństwo w przyjęciu do Projektu będą miały osoby niepełnosprawne.
 4. Następnie o przyjęciu do Projektu decydować będzie suma punktów oraz liczba miejsc z uwzględnieniem zaplanowanych limitów płci. Rekrutacja w oparciu o arkusz wypełniany przez ucznia i wychowawcę. Składniki punktacji:

 

 1. pełnoletność: 6 punktów,
 2. ocena z wiodącego przedmiotu zawodowego:0-6 pkt

Ocena

Liczba punktów

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

 

 1. rekomendacja wychowawcy dotycząca zaangażowania ucznia :0-6 pkt ( 6 –wysokie)

 

 1. Listę rankingową Uczestników  tworzy się od największej do najmniejszej liczby punktów.
 2. Do projektu zostaną przyjęci kandydaci z największą liczbą punktów na listach rankingowych.
 3. Dodatkowo powstanie lista rezerwowych w kolejności zgodnie z uzyskanymi punktami. W razie rezygnacji Uczestnika z uczestnictwa w projekcie z przyczyn losowych, np. choroba, wypadek, itp., lub notorycznego opuszczania zajęć, zostanie przyjęta do projektu osoba z listy rezerwowej z najwyższą liczbą punktów.
 4. W przypadku, gdy osoby zgłaszające się będą miały taka samą liczbę punktów, o przyjęciu decydować będzie wynik rozmowy kwalifikacyjnej przeprowadzonej przez komisję rekrutacyjną.

 

Szczegóły w regulaminie rekrutacji