Praktyki zawodowe

Wykaz form kształcenia zawodowego praktycznego

 Kształcenie zawodowe praktyczne prowadzone jest:

- w zasadniczej szkole zawodowej w formie zajęć praktycznych,

- w technikum i szkole policealnej w formie zajęć laboratoryjnych, zajęć praktycznych oraz praktyk zawodowych.

Zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe są wyszczególniane w dokumentacji przebiegu nauczania.

  Wykaz form kształcenia - zaięć praktycznych i laboratoryjnych


 

Rozliczanie praktyk zawodowych

Przyjmowanie w szkole dzienników praktyk zawodowych realizowanych w roku szkolnym odbywa się bezpośrednio po praktykach, a w okresie ferii letnich w pierwszym i przedostatnim tygodniu.

 


 

Terminy realizacji praktyk zawodowych

Praktyki zawodowe w danym roku szkolnym realizowane są w terminach określonych w harmonogramie. W przypadkach szczególnych należy uzyskać zgodę dyrektora szkoły na realizację praktyki zawodowej w innym terminie.

Terminy praktyk zawodowych 2019

Podanie o praktykę - szkoła policealna

Podanie o praktykę - technikum


 Zasady realizacji praktyk

Praktyka zawodowa musi być zrealizowana zgodnie z określonymi zasadami i zaliczona celem uzyskania promocji do następnej klasy/ na następny semestr.

Zasady realizacji praktyk

Regulamin praktyk